protection key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protection key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protection key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protection key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protection key

    * kỹ thuật

    khóa bảo vệ