protection of zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protection of zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protection of zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protection of zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protection of zone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu an toàn