protection code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protection code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protection code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protection code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protection code

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mã bảo vệ