protection gallery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protection gallery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protection gallery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protection gallery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protection gallery

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hào bảo vệ