protection molding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protection molding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protection molding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protection molding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protection molding

    * kỹ thuật

    ô tô:

    nẹp bảo vệ