protection cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protection cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protection cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protection cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protection cap

    * kỹ thuật

    nắp bảo vệ

    nắp chắn (bụi)