protective nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protective nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protective giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protective.

Từ điển Anh Việt

 • protective

  /protective/

  * tính từ

  bảo vệ, bảo hộ, che chở

  protective barrage: (quân sự) lưới lửa bảo vệ

  bảo vệ (về kinh tế)

  protective tariff: hàng hoá thuế quan bảo vệ (nền công nghiệp trong nước)

  phòng ngừa

  protective custody: sự giam giữ phòng ngừa (những kẻ có âm mưu hoặc tình nghi có âm mưu lật đổ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • protective

  * kinh tế

  có tính cách bảo hộ

  * kỹ thuật

  an toàn

  bảo hiểm

  bảo vệ

  có tính bảo vệ

  phòng ngừa

  toán & tin:

  bảo vệ, bảo hộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protective

  intended or adapted to afford protection of some kind

  a protective covering

  the use of protective masks and equipment

  protective coatings

  kept the drunken sailor in protective custody

  animals with protective coloring

  protective tariffs

  Antonyms: unprotective

  showing care

  a protective mother

  (usually followed by `of') solicitously caring or mindful

  protective of his reputation