protective box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protective box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protective box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protective box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protective box

    * kỹ thuật

    hộp bảo vệ