protective tent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protective tent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protective tent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protective tent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protective tent

    * kỹ thuật

    lều che