protective dike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protective dike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protective dike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protective dike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protective dike

    * kỹ thuật

    đê bảo vệ