protecting wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protecting wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protecting wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protecting wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protecting wall

    * kỹ thuật

    tường bảo vệ