protecting dike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protecting dike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protecting dike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protecting dike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protecting dike

    * kỹ thuật

    đê bảo vệ

    đê quai