protectingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protectingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protectingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protectingly.

Từ điển Anh Việt

  • protectingly

    xem protect