protecting cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protecting cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protecting cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protecting cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protecting cap

    * kỹ thuật

    nắp bảo vệ

    nắp chắn (bụi)

    mũ bảo vệ