protecting net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protecting net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protecting net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protecting net.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protecting net

    * kỹ thuật

    lưới bảo vệ