protecting pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protecting pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protecting pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protecting pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protecting pipe

    * kỹ thuật

    ống bảo vệ