protecting tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protecting tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protecting tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protecting tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protecting tube

    * kỹ thuật

    ống bảo vệ