positive scotoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive scotoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive scotoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive scotoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive scotoma

    * kỹ thuật

    y học:

    điểm tối dương tính, ám điểm dương tính