positive integer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive integer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive integer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive integer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive integer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số nguyên dương