port work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port work

    * kỹ thuật

    công trình cảng

    xây dựng:

    công tác cảng