portrayer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portrayer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portrayer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portrayer.

Từ điển Anh Việt

  • portrayer

    xem portray

Từ điển Anh Anh - Wordnet