portraitist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portraitist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portraitist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portraitist.

Từ điển Anh Việt

  • portraitist

    /'pɔ:tritist/

    * danh từ

    hoạ sĩ vẽ chân dung

Từ điển Anh Anh - Wordnet