portage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portage.

Từ điển Anh Việt

 • portage

  /'pɔ:tidʤ/

  * danh từ

  sự mang, sự khuân vác, sự chuyên chở

  tiền khuân vác, tiền chuyên chở

  sự chuyển tải (sự khuân vác thuyền, hàng hoá... qua một quâng đường giữa hai con sông, hoặc qua một khúc sông không đi lại được) quâng đường phải chuyển tải, khúc sông phải chuyển tải

  * ngoại động từ

  chuyển tải

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • portage

  * kinh tế

  phí vận chuyển

  sự chuyển tải

  sự vận chuyển

  vận phí

  vận tải

  * kỹ thuật

  khoảng cách vận tải

  sự chuyên chở

  sự mang

  sự vận tải

  hóa học & vật liệu:

  cước phí vận tải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • portage

  the cost of carrying or transporting

  overland track between navigable waterways

  carrying boats and supplies overland