portage service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portage service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portage service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portage service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • portage service

    * kinh tế

    dịch vụ vận chuyển