portrait nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portrait nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portrait giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portrait.

Từ điển Anh Việt

 • portrait

  /'pɔ:trit/

  * danh từ

  chân dung, ảnh

  hình tượng, điển hình

  sự miêu tả sinh động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • portrait

  * kỹ thuật

  chân dung

  hướng dọc

  toán & tin:

  kiểu in giấy dọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • portrait

  any likeness of a person, in any medium

  the photographer made excellent portraits

  Synonyms: portrayal

  Similar:

  portrayal: a word picture of a person's appearance and character

  Synonyms: portraiture