portrait orientation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portrait orientation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portrait orientation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portrait orientation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • portrait orientation

  * kỹ thuật

  hướng dọc

  toán & tin:

  định hướng kiểu chân dung

  hướng đứng