portrait lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portrait lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portrait lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portrait lens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • portrait lens

    a compound camera lens with a relatively high aperture

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).