portrait page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portrait page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portrait page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portrait page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • portrait page

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trang in dọc