porticoed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

porticoed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm porticoed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của porticoed.

Từ điển Anh Việt

  • porticoed

    xem portico

Từ điển Anh Anh - Wordnet