amphiprostylar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphiprostylar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphiprostylar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphiprostylar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphiprostylar

    marked by columniation having free columns in porticoes either at both ends or at both sides of a structure

    Synonyms: amphiprostyle, amphistylar, porticoed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).