port entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port entry

    * kinh tế

    bản liệt kê dỡ hàng