port sill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port sill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port sill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port sill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port sill

    * kỹ thuật

    bậc cửa lò

    ngưỡng cửa lò