port mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port mark

    * kinh tế

    ký hiệu cảng đến (một trong những ký mã hiệu xếp chở hàng)

    ký hiệu cảng đến (một trong những ký mã xếp chở hàng)