port hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port hole

    * kỹ thuật

    cửa

    miệng