port wine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port wine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port wine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port wine.

Từ điển Anh Việt

  • port wine

    * danh từ

    rượu pooctô, rượu vang đỏ ngọt nặng (ở Bồ Đào Nha)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • port wine

    Similar:

    port: sweet dark-red dessert wine originally from Portugal