portably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portably.

Từ điển Anh Việt

  • portably

    xem portable