portugal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portugal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portugal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portugal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • portugal

    a republic in southwestern Europe on the Iberian Peninsula; Portuguese explorers and colonists in the 15th and 16th centuries created a vast overseas empire (including Brazil)

    Synonyms: Portuguese Republic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).