port face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port face

    * kỹ thuật

    măt trước lỗ tháo