portulaca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portulaca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portulaca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portulaca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • portulaca

    a plant of the genus Portulaca having pink or red or purple or white ephemeral flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).