port crown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port crown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port crown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port crown.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port crown

    * kỹ thuật

    vòm cửa lò