portfire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portfire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portfire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portfire.

Từ điển Anh Việt

  • portfire

    /portfire/

    * danh từ

    dây cháy (mìn...)