port louis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port louis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port louis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port louis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • port louis

    capital and chief port of Mauritius; located on the northwestern coast of the island

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).