port paye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port paye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port paye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port paye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port paye

    * kinh tế

    cước phí đã trả