port of exit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port of exit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port of exit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port of exit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port of exit

    * kinh tế

    cảng ra

    cảng xuất

    cảng xuất khẩu