port of delivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port of delivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port of delivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port of delivery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port of delivery

    * kinh tế

    cảng giao (hàng)

    cảng giao hàng