port jackson heath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port jackson heath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port jackson heath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port jackson heath.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • port jackson heath

    small shrub of southern and western Australia having pinkish to rosy purple tubular flowers

    Synonyms: Epacris purpurascens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).