port address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

port address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm port address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của port address.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • port address

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    địa chỉ cổng