phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase.

Từ điển Anh Việt

 • phase

  /feiz/

  * danh từ

  tuần (trăng...)

  giai thoại, thời kỳ (phát triển, biến đổi)

  phương diện, mặt (của vấn đề...)

  (vật lý); (sinh vật học) pha

  * ngoại động từ

  thực hiện (chương trình...) từng giai đoạn

  (vật lý) làm đồng bộ

  to phase out something

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thôi dần dần không dùng cái gì, rút lui dần dần cái gì

 • phase

  pha

  initial p. phan ban đầu

  non-minimum p. pha không cực tiểu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase

  * kỹ thuật

  bước

  giai đoạn

  pha

  thời kỳ

  trạng thái

  hóa học & vật liệu:

  giai đoạn địa chất

  điện:

  góc pha

  sự biến dạng pha

  vật lý:

  pha (ví dụ: các pha của dòng điện xoay chiều)

  toán & tin:

  pha, giai đoạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phase

  any distinct time period in a sequence of events

  we are in a transitional stage in which many former ideas must be revised or rejected

  Synonyms: stage

  (physical chemistry) a distinct state of matter in a system; matter that is identical in chemical composition and physical state and separated from other material by the phase boundary

  the reaction occurs in the liquid phase of the system

  Synonyms: form

  a particular point in the time of a cycle; measured from some arbitrary zero and expressed as an angle

  Synonyms: phase angle

  (astronomy) the particular appearance of a body's state of illumination (especially one of the recurring shapes of the part of Earth's moon that is illuminated by the sun)

  the full phase of the moon

  arrange in phases or stages

  phase a withdrawal

  adjust so as to be in a synchronized condition

  he phased the intake with the output of the machine