phase tuning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase tuning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase tuning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase tuning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase tuning

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự điều hưởng pha

    sự đồng chỉnh pha