phase noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase noise

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tiếng ồn của pha